Disclaimer

Op de website van wentzelpraktijkcentrum.nl zijn de volgende voorwaarden van toepassing. Door de website te bekijken en de daarop geboden informatie te gebruiken verklaart u zich akkoord met deze voorwaarden.

Algemeen

Ondanks de voortdurende zorg en aandacht die wij aan de website besteden, is het mogelijk dat de informatie, producten en/of diensten (verder genoemd: ‘de informatie’) op de website onvolledig, onjuist of niet actueel is. Wij kunnen u ten aanzien hiervan geen garanties geven. Deze site is derhalve bedoeld voor het verstrekken van informatie aan de gebruiker. Hoewel wij er naar streven om correcte en actuele informatie te verschaffen, kunnen wij niet garanderen dat de informatie juist is op het moment waarop deze ontvangen wordt of dat de informatie na verloop van tijd nog steeds juist is. wentzelpraktijkcentrum.nl behoudt zich het recht voor de op of via deze website aangeboden informatie, met inbegrip van de tekst van deze disclaimer, te allen tijde te wijzigen. Het verdient aanbeveling periodiek na te gaan of de op of via deze website aangeboden informatie, met inbegrip van de tekst van deze disclaimer, is gewijzigd. Eventuele aanvullingen en wijzigingen kunnen te allen tijde met onmiddellijke ingang en zonder enige voorafgaande kennisgeving worden doorgevoerd.

Gebruik van deze site en uitsluiting van aansprakelijkheid

Omdat wij niet weten met welk doel u onze site bezoekt en ook niet weten waarvoor u de aanwezige informatie zult gebruiken, kunnen wij er niet voor instaan dat de informatie op de website, of op de websites waarnaar wij eventueel verwijzen, ook daadwerkelijk geschikt is voor het doel waarvoor u de informatie raadpleegt. De geboden informatie is niet bedoeld als een vervanging van deskundig advies.
Wanneer u zonder verificatie of nader advies van de geboden informatie gebruik maakt, doet u dat voor eigen rekening en risico. Op grond van de informatie dienen derhalve geen acties te worden ondernomen zonder voorafgaand deskundig advies. wentzelpraktijkcentrum.nl is dan ook niet aansprakelijk voor de gevolgen van activiteiten die worden ondernomen op basis van informatie op deze website. Allesoverhorloges sluit dan ook alle aansprakelijkheid uit ten aanzien van directe, indirecte, bijzondere, incidentele, immateriële of gevolgschade (met inbegrip van gederfde winst), ongeacht of wentzelpraktijkcentrum.nl op de mogelijkheid van deze schade gewezen is, die op enigerlei wijze voortvloeit uit maar niet beperkt hoeft te zijn tot (i) defecten, virussen of overige onvolkomenheden aan apparatuur en andere software in verband met de toegang tot of het gebruik van deze website, (ii) de informatie die op of via deze website wordt aangeboden, (iii) het onderscheppen, wijzigen of oneigenlijk gebruik van informatie die aan wentzelpraktijkcentrum.nl of aan u wordt gezonden, (iv) de werking of het nietbeschikbaar zijn van deze website, (v) misbruik van deze website, (vi) verlies van gegevens, (vii) het downloaden of gebruiken van software die eventueel via deze website beschikbaar wordt gesteld of (viii) aanspraken van derden in verband met gebruik van deze website.
De uitsluiting van aansprakelijkheid strekt mede ten gunste van bestuurders en/of medewerkers van wentzelpraktijkcentrum.nl. wentzelpraktijkcentrum.nl beheert en onderhoudt deze website vanuit Nederland en staat er daarom niet voor in dat de op of via deze website aangeboden informatie ook geschikt of beschikbaar is voor gebruik in andere landen. Als u deze website vanuit andere landen dan Nederland gebruikt, bent u verantwoordelijk voor de naleving van geldende lokale wetgeving.

Toepasselijk recht

Op deze website en de disclaimer is het Nederlands recht van toepassing. Alle geschillen uit hoofde van of in verband met deze disclaimer zullen bij uitsluiting worden voorgelegd aan de bevoegde rechter in Nederland.

Informatie van derden, producten en diensten

Bepaalde verwijzingen in of op deze website voeren mogelijk naar informatiebronnen die door derden worden bijgehouden en waarover wentzelpraktijkcentrum.nl geen controle heeft. Wanneer wentzelpraktijkcentrum.nl links naar websites van derden aanbiedt, betekent dit niet dat wentzelpraktijkcentrum.nl de op of via deze websites aangeboden producten of diensten aanbeveelt. Het gebruik van dergelijke links is volledig voor eigen risico. wentzelpraktijkcentrum.nl aanvaardt geen enkele aansprakelijkheid met betrekking tot de inhoud, advertenties, producten of andere zaken op dergelijke informatiebronnen. De waarheidsgetrouwheid, juistheid, redelijkheid, betrouwbaarheid en volledigheid van informatie op dergelijke websites is door wentzelpraktijkcentrum.nl niet geverifieerd.
Indien Allesoverhorloges voor het aanbieden en leveren van producten en/of diensten op deze website gebruik maakt van persoonsgegevens, gaat wentzelpraktijkcentrum.nl zorgvuldig met deze gegevens om.

On line communicatie

De beveiliging van berichten die u per e-mail aan wentzelpraktijkcentrum.nl zendt, is niet gegarandeerd. wentzelpraktijkcentrum.nl raadt derhalve af vertrouwelijke informatie per e-mail aan wentzelpraktijkcentrum.nl te zenden. Indien u ervoor kiest berichten per e-mail aan wentzelpraktijkcentrum.nl te zenden, aanvaardt u het risico dat derden deze berichten mogelijk kunnen onderscheppen, misbruiken of wijzigen.

Copyright en Intellectuele eigendomsrechten

Deze website van wentzelpraktijkcentrum.nl geniet auteursrechterlijke bescherming. wentzelpraktijkcentrum.nl, of de rechthebbende, behoudt alle rechten (waaronder auteursrechten, merkrechten, octrooien en andere intellectuele eigendomsrechten) met betrekking tot alle op of via deze website aangeboden informatie (waaronder alle teksten, grafisch materiaal en logo’s). De intellectuele eigendomsrechten gaan op geen enkele wijze over op de gebruiker van deze website. Het is niet toegestaan de inhoud of delen van de inhoud te vermenigvuldigen, door te sturen, te distribueren, te verspreiden of tegen vergoeding beschikbaar te stellen aan derden, zonder uitdrukkelijke voorafgaande schriftelijke toestemming van wentzelpraktijkcentrum.nl of rechtmatige toestemming van de rechthebbende. Hieronder wordt ook verstaan het verveelvoudigen van informatie en/of delen daarvan door de publicatie op een elektronisch (computer)netwerk. Aanvragen voor toestemming of verdere informatie dienen te worden gericht aan: info@wentzelpraktijkcentrum.nl.

Contact

Wentzel voetzorg
Vrijheidsstraat 9
8081 XD Elburg
T 0525-681655
WhatsApp:
06-4031 9599
info@wentzelvoetzorg.nl

Openingstijden

Maandag:
gesloten
Dinsdag t/m vrijdag:
9.00-12.30 en
13.30-18.00
Vrijdagavond:
18.00-19.00

Afspraak

online afspraak maken
Bel voor een afspraak:
T 0525-68 1655
WhatsApp:
06-4031 9599
Consult volgens afspraak:
di, wo, vr

Klantenwaardering

We worden heel goed beoordeeld door onze patienten. 

Scroll naar boven